Η Nimda Dynamics διαθέτοντας έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό είναι σε θέση να παρέχει τα ακόλουθα:

  • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
  • Αναθεώρηση και θέσπιση πολιτικών ασφαλείας
  • Ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
  • Διορισμός Data Protection Officer (DPO)
  • Διαδικασίες αναφοράς συμβάντων υποκλοπής δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα υποκείμενα των δεδομένων