Η Nimda Dynamics αναλαμβάνει:

  • Την ενημέρωση:
    • Προϋποθέσεις και όροι του προγράμματος
    • Τρόποι χρηματοδότησης
  • Την σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
  • Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
  • Την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης